Geo Kosmaj Mladenovac

O Nama

GEO-KOSMAJ je licencirana geodetska organizacija od strane Republičkog geodetskog zavoda, osnovana 2017. godine. U birou su zaposlena dva iskusna stručnjaka geodetske struke koji iza sebe imaju dosta iskustva. Obučeni smo da u skladu sa svim važećim zakonima na najkvalitetniji način dođemo do najpovoljnijeg rešenja vezano za Vaše nepokretnosti.

Biro je opremljen savremenim instrumentima kao i pratećom opremom, hardverom i softverom, što nam omogućava profesionalan, brz i efikasan završetak velikog broja predmeta. Spremni smo da svim strankama odgovorimo brzo i kvalitetno.

Cena usluga geometra se određuje definasanjem poslova koje je potrebno odraditi. Svaku uslugu koju pruža geometar je različita kako po obimu posla tako i po vremenskom periodu koji je potreban da se posao obavi. U prostorijama našeg biroa dajemo besplatene informacije i savete o Vašim nepokretnostima, gde možete lično izvršiti uvide u određenu vrstu planova, listove nepokretnosti itd.

Usluge

 • Snimanje objekata

  Geodetsko snimanje objekta je neophodno kada objekat nije evidentiran u katastru nepokretnosti, a vlasnik želi da dobije upotrebnu dozvolu, da uknjiži vlasništvo, sprovede postupak ozakonjenja (legalizacije) ili proceduru dokazivanja vlasništva za potrebe kupoprodaje, nasleđivanja, zakupa, hipoteke i sl.

 • Ozakonjenje objekata

  Snimanje objekta po Zakonu o ozakonjenju odnosi se na objekte, izgrađene bez građevinske dozvole ili sa građevinskom dozvolom od koje je odstupljeno, pre 2015. godine.

 • Geodetski radovi u projektovanju i izgradnji objekata

  Pod pojmom geodetski radovi u projektovanju i izgradnji objekata podrazumevamo pre svega:

  izradu katastarsko topografskog plana (KTP-a) koji projektantu služi za projektovanje i pozicioniranje objekta;

  pozicioniranje objekta na parceli na osnovu projekta;

  izrada potvrde kotrole temelja;

  skice o završetku objekta u konstruktivnom smislu;

  izrada elaborata za upis novoizgrađenog objekta u katastar nepokretnosti.

 • Obnova granica parcela

  Obnova granica katastarske parcele (omeđavanje) je postupak obnavljanja međnih tačaka parcele, na osnovu podataka važećeg premera, dakle premera koji je zvanično validan u evidenciji Republičkog geodetskog zavoda (u katastru). Cilj obnove granica katastarske parcele je utvrđivanje vlasništva na terenu, a preduzima se u slučajevima kada dođe do spora između vlasnika/korisnika susednih parcela, kada se vrši kupoprodaja ili davanje u zakup parcele, kada je potrebno utvrditi način korišćenja parcela (na osnovu suvlasničkih udela) ili, jednostavno, kada nosilac nekog stvarnog prava na parceli želi pouzdano da zna gde su granice parcele. Naročito je važno izvršiti obnovu granica parcela pre izgradnje ograde, jer eventualna greška u pozicioniranju ograde može da bude izuzetno skupa, i to ne samo u novčanom smislu.

 • Parcelacija i preparcelacija

  Parcelacija predstavlja deobu katastarske parcele na dva ili više delova, tj. novih katastarskih parcela, zavisno od zahteva naručioca i od važećih urbanističkih uslova, čime se obrazuju građevinske parcele. Parcelisati se može i poljoprivredno zemljište, ali samo na način da površine novoformiranih poljoprivrednih parcela ne budu manje od 50 ari, odnosno 1 hektara, u zavisnosti od toga da li se nalaze u području u kojem je izvršena komasacija zemljišta. Preparcelacija je postupak izmene granica više katastarskih parcela tako da se obrazuju katastarske parcele drugačijeg oblika od postojećeg. Za parcelaciju i preparcelaciju zemljišta u zoni građevinskog zemljišta neophodno je, od nadležnog sekretarijata za urbanizam, pribaviti Informaciju o lokaciji, kojom su definisani urbanistički uslovi koji se tiču obrazovanja građevinskih parcela i izgradnje na određenom zemljištu. U slučaju da je Informacijom o lokaciji dato pozitivno mišljenje, pristupa se izradi projekta geodetskog obeležavanja i projekta parcelacije ili preparcelacije.

 • Etažiranje

  Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo. Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostornom jedinicom (poslovnim prostorom, garažom, tavanskim prostorom).

 • Izrada katastarsko-topografskog plana (KTP)

  Katastarsko-topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i prateće infrastrukture, kao i zvanične granice katastarskih parcela. Ovako izrađen katastarsko-topografski plan, u digitalnom i u analagnom obliku se koristi kao osnova za projektovanje.

 • Izrada situacionog plana

  Situacioni i topografski plan takođe predstavljaju grafički prikaz terena i objekata sa visinskom predstavom ili bez nje, samo što za razliku od katastarsko-topografskog plana, ne sadrži obavezno i prikaz granica katastarskih parcela.

 • Geodezija u poljoprivredi

  Primena geodetskih merenja u poljoprivredi obuhvata merenje i izračunavanje broja sadnica po parceli, projektovanje i postavljanje redova sadnje kao i postavljanje stubova za protivgradnu zastitu.

 • Primenjena geodezija

  Pod pojmom primenjena geodezija podrazumevaju se sva geodetska merenja koja se vrše tokom projektovanja i izgradnje objekata (stambene i industrijske zgrade, putevi, pruge, podzemni i nadzemni vodovi, hidrotehnički objekti itd.), kao i merenja kojima se prate pomaci i deformacije tokom izgradnje i eksploatacije objekata.

 • Izrada skica korišćenja parcela (interna deoba)

  U slučajevima kada propisi ne dozvoljavaju deobu katastarske parcele, a pravo na njoj poseduje više korisnika, osnosno suvlasnika, javlja se potreba da se suvlasnički delovi jasno definišu, kako na terenu, tako i kroz papire.
  Izradi skice načina korišćenja se takođe pribegava za potrebe uknjižbe prava na realnom delu nepokretnosti, za potrebe pokretanje spora u svrhu rešavanja vlasničkih odnosa, a naročito za potrebe određivanja stvarne površine prilikom kupoprodaje dela parcele – tada se skica načina korišćenja pridodaje kupoprodajnom ugovoru i čini njegov sastavni deo.

Kontaktirajte nas

Osnovni podaci:

Geo-Kosmaj

Kralja Aleksandra Obrenovića 72, 1.sprat lokal 31.

11400 Mladenovac

PIB: 109937734

Matični broj: 64530500

Radno Vreme

Ponedeljak 08:00 - 16:00
Utorak 08:00 - 16:00
Sreda 08:00 - 16:00
Četvrtak 08:00 - 16:00
Petak 08:00 - 16:00
Subota 08:00 - 12:00
Nedelja Ne radimo

Kako Do Nas

Kralja Aleksandra Obrenovica 72, 1.sprat lokal 31 - Mladenovac
Kosmajski trg 10d - Sopot